Hæk og fortov

Postadresse: Henrik Høgstrup, Mørbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde


Vedligehold af hæk eller hegn

i skellet mod veje og stier og grønne områder.

 

Alle parceller i udstykningen Mørbjerggård har en tinglyst deklaration af  10. december 1970. Se hele deklarationen i menuen til venstre.

 

I deklarationens §7 stk. 4 er anført følgende:

Parcelejeren er forpligtet til at etablere hæk eller hegn i skellet mod veje og stier og grønne områder, idet denne hegning skal ske på en måde, der efter Roskilde Byråds skøn ikke virker skæmmende på kvarteret, og skal etableres og vedligeholdes således, at vejarealet ikke derved formindskes. Det påhviler grundejeren at vedligeholde hegnet også mod den side, der vender mod veje, stier og grønne områder.

Mod vej kan hegn udelades, jfr. dog § 2. Levende hegn mod vej eller sti skal placeres mindst 30 cm bag vej eller stigrænse og skal stedse holde sådan beskåret, at det ingensinde vokser udover vej eller stiarealet.

Beskæringsprofil for stier og veje

Grundejeres beplantning skal ved klipning og pleje til stadighed holdes udenfor vejareal som ses af disse skitser.

Grundejerforeningen MØRBJERGGÅRD

Træer og buske eller anden beplantning skal være beskåret til en højde af 2,75 meter over fortov, rabat eller sti og 4,20 meter over kørebane.

Husk at tjekke, hvor skellet er, inden du planter.

Hæk og anden beplantning skal være klippet helt ind til skel.

Ovenstående bestemmelser er fastlagt af vejmyndigheden med henvisning til bekendtgørelse af lov om offentlige veje af 31. maj 1991 §103 stykke 2 og bekendtgørelse af lov om private fællesveje af 31. maj 1991 §47 stykke 1.